Legjislacioni Peshkim dhe Akuakulturë - Portali i Fermerit
LIGJ NR. 64/2012 PËR PESHKIMIN I NDRYSHUAR
URDHËR NR. 149 DATE 31.3.2022 - RREGULLORJA E PESHKIMIT
VENDIM Nr. 407, datë 8.5.2013 PËR PËRCAKTIMIN E NJË REGJIMI KONTROLLI PËR TË GARANTUAR RESPEKTIMIN E RREGULLAVE TË POLITIKAVE MENAXHUESE NË PESHKIM
V E N D I M Nr. 256 datë 24.4.2019 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR GRUMBULLIMIN, MENAXHIMIN E PËRDORIMIN E TË DHËNAVE NË SEKTORIN E PESHKIMIT DHE MBËSHTETJEN PËR KËSHILLIMIN SHKENCOR PËR STRATEGJINË KOMBËTARE TË PESHKIMIT
VENDIM - Nr. 302, datë 10.4.2013 - PËR NGRITJEN E SISTEMIT TË INSPEKTIMIT PËR PARANDALIMIN, SHKURAJIMIN DHE ELIMINIMIN E PESHKIMIT TË PALIGJSHËM, TË PARREGULLUAR DHE TË PARAPORTUAR (PPP) DHE KRIJIMIN E SKEMËS SË CERTIFIKIMIT TË ZËNIEVE NË PESHKIM
VENDIM - Nr. 402, datë 8.5.2013 - PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE MENAXHUESE PËR SHFRYTËZIMIN E QËNDRUESHËM TË BURIMEVE PESHKORE NË DET
LIGJ NR. 103/2016 PËR AKUAKULTURËN