Peshkim dhe Akuakulturë - Portali i Fermerit
Aplikim për të fituar të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të peshkimit/akuakulturës në ujërat e brëndshme
e-albania
Aplikim për licencë për peshkim dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër
e-albania
Inspektimi në det - Manual Operacional
Inspektimi në tokë - Manual Operacional
LIGJ NR. 64/2012 PËR PESHKIMIN I NDRYSHUAR
URDHËR NR. 149 DATE 31.3.2022 - RREGULLORJA E PESHKIMIT
LISTA E ANIJEVE TË PËRFSHIRA NË PESHKIM TË PALIGJSHËM, PA RREGULLUAR DHE PA RAPORTUAR
LIGJ NR. 103/2016 PËR AKUAKULTURËN