Legjislacioni Agroturizëm- Portali i Fermerit
PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË VLERËSIMIT PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË “SUBJEKT I CERTIFIKUAR AGROTURIZMI”
VKM Nr.22, datë 22.12.2018 "Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së Agroturizmit", i përditësuar