Legjislacioni Bujqësi Blegtori - Portali i Fermerit
LIGJ Nr. 106/2016 - PËR PRODHIMIN BIOLOGJIK, ETIKETIMIN E PRODUKTEVE BIOLOGJIKE DHE KONTROLLIN E TYRE1
URDHËR Nr. 288, datë 8.6.2020 - MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE DHE SUBSTANCAVE QË PËRDOREN NË PËRPUNIMIN E USHQIMEVE BIOLOGJIKE
URDHËR Nr. 349, datë 25.7.2022 - PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE DHE SUBSTANCAVE QË PËRDOREN NË PRODHIMIN BIOLOGJIK1
VKM nr 336 date 6.6.2018 - PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PRODHIMIN, KALIMIN, RREGULLAT PËRJASHTUESE TË PRODHIMIT DHE KONTROLLIN E PRODHIMIT BIOLOGJIK BIMOR DHE TË ALGAVE TË DETIT1
VKM Nr 859 datë 24.12.2019 - PËR PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN, ORGANIZIMIN DHE DETYRAT E KOMISIONIT PËR PRODHIMIN BIOLOGJIK
VENDIM Nr. 125, datë 1.3.2023 - PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË TË SEKTORËVE QË DO TË MBËSHTETEN DHE TË MASËS SË FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PËR BUJQËSINË E ZHVILLIMIN RURAL, PËR VITIN 2023
UDHËZIM Nr. 5, datë 3.3.2023 - PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.5, DATË 3.3.2023 "PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINE DHE ZHVILLIMIN RURAL"
Ligji Për bletarinë Nr.20 dt.16.3.2023
LIGJ Nr.9817, datë 22.10.2007 - PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Ligj nr 8 date 26.02.2019 - PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE1
Udhezim nr 7 date 21.4.2020 - PER "FORMEN DHE PERMBAJTJEN E REGJISTRIT PER PRODUKTET BUJQESORE DHE USHQIMORE ME TREGUES SPECIALITET TRADICIONAL I GARANTUAR"
Urdher Nr.299, date 2020.07.29 - PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE PËR KONSUM NJERËZOR
Urdher Nr.424, date 16.10.2020 - PERCAKTIMIN E FORMES DHE PERMBAJTJES SE CERTIFIKATES SE CILESISE PER PERPUTHSHMERINE E PRODUKTIT BUJQESORE OSE USHQIMORE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE TE PRODUKTEVE TE REGJISTRUARA
Urdher nr 425 date 16.10.2020 - Per "Percaktimin e formatit te aplikimit dhe kundershtimit te produkteve bujqesore ose ushqimore si Specialitet Tradicional i Garantuar"
VENDIM Nr. 460, datë 29.6.2022 - PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE PESHKIMIT, 2021–2027
VKM Nr.860, date 24.12.2019 - PËR FUNKSIONIMIN, KOHËZGJATJEN, ORGANIZIMIN DHE DETYRAT E KOMISIONIT PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE
LIGJ Nr. 86/2022 PËR VRESHTARINË DHE VERËN