Legjislacioni Siguri Ushqimore, Veterinari - Portali i Fermerit
KONTROLLI I BRUCELOZËS NË BAGËTITË NË SHQIPËRI
KONTROLLI I PLASJES NE BAGETITE NE SHQIPERI
Ligj nr 10465 date 29-9-2011
Plani i kontigjences i semundjes Afrikane te Derrave
Plani i Kontigjences per Influencen Aviare 2022
SOP MANUALI I PROCEDURAVE PËR IDENTIFIKIMIN E KAFSHËVE DHE RREGJISTRIMIN E FERMAVE BLEGTORALE
SOP MANUALI I SËMUNDJES SË PLASJES ANTRAKSIT
Urdher Nr.221, date 14-4-2016 - PER MIRATIMIN E RREGULLORES "MBI METODAT E IDENTIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TE KAFSHEVE NJETHUNDRAKE"
Urdher Nr.385, date 14-9-2021 - PER MIRATIMIN E CERTIFIKATES SHENDETESORE PER LEVIZJEN E KAFSHEVE
Urdher Nr.409, date 9-10-2020 - "PER MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE MASAVE TE BIOSIGURISE QE ZBATOHEN NE FERME"
Urdher Nr.611, date 2-12-2021 - "PER MIRATIMIN E FORMULARIT TE RAPORTIMIT TE MENJEHERSHEM TE SEMUNDJEVE INFEKTIVE NE KAFSHE DHE LISTEN E SEMUNDJEVE TE LAJMERUESHME NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE"
Vendim Nr.907, date 2020-11-18 - PËR KOSTOT DHE MËNYRËN E MBULIMIT TË SHPENZIMEVE TË SISTEMIT TË IDENTIFIKIMIT TË KAFSHËVE DHE TË REGJISTRIMIT TË FERMAVE BLEGTORALE
URDHËR Nr.275, datë 14.06.2022 - PËR MIRATIMIN E MODELIT TË REGJISTRIT TË PËRDORIMIT TË PRODUKTEVE PER MBR0JTJEN E BIMVE NË FERMË, PËRMBA.JTJES DHE PLOTESIMIT TE TIJ
LIGJ Nr. 105/2016 PËR MBROJTJEN E BIMËVE
Lista e PMB-ve Korrik 2023
Ligji nr 9863 date 28-01-2008 Per Ushqimin i ndryshuar i konsoliduar 2020
Paketa higjenike
VKM 760 per gjurmueshmerine e produkteve Ushqimore me Origjine shtazore
VKM nr 434 date 11.7.2018