Legjislacioni Toka, Ujitje dhe Kullim - Portali i Fermerit
Ligji nr.9244, datë 17.6.2004 "Për mbrojtjen e tokës", i përditësuar
LIGJ Nr. 24/2017 - PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE TË KULLIMIT
Udhezim Nr.12, date 2019.12.30 - PËR RREGULLAT DHE KRITERET TEKNIKE PËR MIRËMBAJTJEN DHE FUNKSIONIMIN E INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE TË KULLIMIT
Urdher Nr.370, date 2019.06.11 - PËR MIRATIMIN E STATUTIT TIP TË ORGANIZATËS SË PËRDORUESVE TË UJIT
Urdher Nr. 535, date 2019.09.27 - PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES TIP TË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET BASHKISË DHE SHOQËRISË SË BASHKËPUNIMIT BUJQËSOR
Urdher Nr.697, date 2019.12.30 - PËR MIRATIMIN E REGJISTRAVE TË DREJTORIVE TË UJITJES DHE TË KULLIMIT, BASHKIVE DHE ORGANIZATAVE TË PËRDORUESVE TË UJIT
Vendim Nr.345, date 2019.05.22 - PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË UJITJES DHE KULLIMIT 2019–2031 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT