Legislation - Agrotourism - Farmer Portal
PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË VLERËSIMIT PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË “SUBJEKT I CERTIFIKUAR AGROTURIZMI”
VENDIM Nr. 22, datë 12.1.2018 - “Për miratimin e kritereve e të procedurave për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit dhe ndërtimin e strukturave/objekteve në funksion të tij”