Legislation - Agriculture and Livestock - Farmer Portal
LIGJ Nr. 106/2016 - PËR PRODHIMIN BIOLOGJIK, ETIKETIMIN E PRODUKTEVE BIOLOGJIKE DHE KONTROLLIN E TYRE1
URDHËR Nr. 288, datë 8.6.2020 - MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE DHE SUBSTANCAVE QË PËRDOREN NË PËRPUNIMIN E USHQIMEVE BIOLOGJIKE
URDHËR Nr. 349, datë 25.7.2022 - PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE DHE SUBSTANCAVE QË PËRDOREN NË PRODHIMIN BIOLOGJIK1
VKM nr 336 date 6.6.2018 - PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PRODHIMIN, KALIMIN, RREGULLAT PËRJASHTUESE TË PRODHIMIT DHE KONTROLLIN E PRODHIMIT BIOLOGJIK BIMOR DHE TË ALGAVE TË DETIT1
VKM Nr 859 datë 24.12.2019 - PËR PËRBËRJEN, FUNKSIONIMIN, ORGANIZIMIN DHE DETYRAT E KOMISIONIT PËR PRODHIMIN BIOLOGJIK
VENDIM Nr. 125, datë 1.3.2023 - PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË TË SEKTORËVE QË DO TË MBËSHTETEN DHE TË MASËS SË FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PËR BUJQËSINË E ZHVILLIMIN RURAL, PËR VITIN 2023
UDHËZIM Nr. 5, datë 3.3.2023 - PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Ligji Për bletarinë Nr.20 dt.16.3.2023
LIGJ Nr.9817, datë 22.10.2007 - PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
Ligj nr 8 date 26.02.2019 - PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE1
Udhezim 7 date 28.4.2022 - PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE UDHEZIMIN NR. 1, DATE 11.02.2022 "PER KRITERET, PROCEDURAT DHE MENYREN E ADMINISTRIMIT TE FONDIT TE PROGRAMIT PER BUJQESINE DHE ZHVILLIMIN RURAL", TE TE NDRYSHUAR
Udhezim nr 1 dt 11.2.2022 - PER KRITERET, PROCEDURAT DHE MENYREN E ADMINISTRIMIT TE FONDIT TE PROGRAMIT PER BUJQESINE DHE ZHVILLIMIN RURAL
Udhezim nr 7 date 21.4.2020 - PER "FORMEN DHE PERMBAJTJEN E REGJISTRIT PER PRODUKTET BUJQESORE DHE USHQIMORE ME TREGUES SPECIALITET TRADICIONAL I GARANTUAR"
Udhëzim nr 4 dt 18.03.2022 - PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 1, DATË 11.2.2022, “PËR KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRËN E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL”
Urdher Nr.299, date 2020.07.29 - PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE PËR KONSUM NJERËZOR
Urdher Nr.424, date 16.10.2020 - PERCAKTIMIN E FORMES DHE PERMBAJTJES SE CERTIFIKATES SE CILESISE PER PERPUTHSHMERINE E PRODUKTIT BUJQESORE OSE USHQIMORE ME SPECIFIKIMET TEKNIKE TE PRODUKTEVE TE REGJISTRUARA
Urdher nr 425 date 16.10.2020 - Per "Percaktimin e formatit te aplikimit dhe kundershtimit te produkteve bujqesore ose ushqimore si Specialitet Tradicional i Garantuar"
Vendim Nr.101, date 2022.02.09 - PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË TË SEKTORËVE QË DO TË MBËSHTETEN DHE TË MASËS SË FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PËR BUJQËSINË E ZHVILLIMIN RURAL, PËR VITIN 2022
VENDIM Nr. 460, datë 29.6.2022 - PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE PESHKIMIT, 2021–2027
Vendim Nr.556, date 29.7.2022 - PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 101, DATË 9.2.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË TË SEKTORËVE, QË DO TË MBËSHTETEN DHE TË MASËS SË FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL, PËR VITIN 2022 ”, TË NDRYSHUAR
VKM Nr.245, date.20.4.2022 - PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 101, DATË 9.2.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE BAZË TË SEKTORËVE QË DO TË MBËSHTETEN DHE TË MASËS SË FINANCIMIT NGA FONDI I PROGRAMIT PËR BUJQËSINË E ZHVILLIMIN RURAL, PËR VITIN 2022”
VKM Nr.860, date 24.12.2019 - PËR FUNKSIONIMIN, KOHËZGJATJEN, ORGANIZIMIN DHE DETYRAT E KOMISIONIT PËR SKEMAT E CILËSISË SË PRODUKTEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE